Angebote zu "Lijst" (16 Treffer)

Kategorien

Shops

ICD-10: Internationale Statistische Classificat...
486,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe versie (2021 versie) van deze Internationale statistische classificatie voor ziekten en met gezondheid verband houdende problemen - Tiende Revisie (ICD-10) in Nederland van kracht. De ICD-10 is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, onderhouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vertaalt en beheert deze lijst voor gebruik in Nederland vanuit de functie van WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications. De Nederlandse ICD-10 bestaat uit een set van 3 gebonden boeken: deel 1 is de systematische lijst, deel 2 is een handleiding voor het gebruik en deel 3 bevat de alfabetische lijst. Deze 2021-versie van de ICD-10 bevat alle correcties en updates die in de periode tussen 2014 en 2020 zijn doorgevoerd door de WHO. In deel 1 zijn rond de 300 coderingen aangepast. Ook de wijzigingen in deel 2 zijn omvangrijk; met name op het gebied van mortaliteitcodering. Uiteraard is ook deel 3 - de index - volledig geactualiseerd op basis van alle wijzigingen in deel 1. Nieuw in deze versie van de ICD-10 is de uitbreiding van de lijst met morfologische termen, dat wil zeggen: de lijst van morfologische termen (ICD-O) is bijgewerkt naar de meest recente versie (ICD-O-3.2). Voorheen verscheen de ICD-O-3 in een afzonderlijke uitgave. Tot slot zijn ook de meest recente WHO-coderingen rondom COVID-19 in deze nieuwe versie opgenomen. Opslaan, analyseren en vergelijken De ICD-10 wordt gebruikt om diagnoses van ziekten en andere gezondheidsproblemen in een unieke alfanumerieke code vast te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk om ziekte- en sterftegegevens systematisch op te slaan, te analyseren, te interpreteren, te vergelijken en te aggregeren. Deze gegevens worden wereldwijd in verschillende landen of gebieden en in verschillende perioden verzameld en gebruikt voor zowel nationale als internationale statistieken. De ICD-10 is een belangrijk instrument voor medisch administrateurs in ziekenhuizen en andere particuliere en publieke instellingen in de gezondheidszorg. De ICD-10 is daarom onontbeerlijk voor een correcte registratie van de ICD-10 codes in de Nederlandse ziekenhuizen en wordt tevens gebruikt voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Anbieter: buecher
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
ICD-10: Internationale Statistische Classificat...
486,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe versie (2021 versie) van deze Internationale statistische classificatie voor ziekten en met gezondheid verband houdende problemen - Tiende Revisie (ICD-10) in Nederland van kracht. De ICD-10 is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, onderhouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vertaalt en beheert deze lijst voor gebruik in Nederland vanuit de functie van WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications. De Nederlandse ICD-10 bestaat uit een set van 3 gebonden boeken: deel 1 is de systematische lijst, deel 2 is een handleiding voor het gebruik en deel 3 bevat de alfabetische lijst. Deze 2021-versie van de ICD-10 bevat alle correcties en updates die in de periode tussen 2014 en 2020 zijn doorgevoerd door de WHO. In deel 1 zijn rond de 300 coderingen aangepast. Ook de wijzigingen in deel 2 zijn omvangrijk; met name op het gebied van mortaliteitcodering. Uiteraard is ook deel 3 - de index - volledig geactualiseerd op basis van alle wijzigingen in deel 1. Nieuw in deze versie van de ICD-10 is de uitbreiding van de lijst met morfologische termen, dat wil zeggen: de lijst van morfologische termen (ICD-O) is bijgewerkt naar de meest recente versie (ICD-O-3.2). Voorheen verscheen de ICD-O-3 in een afzonderlijke uitgave. Tot slot zijn ook de meest recente WHO-coderingen rondom COVID-19 in deze nieuwe versie opgenomen. Opslaan, analyseren en vergelijken De ICD-10 wordt gebruikt om diagnoses van ziekten en andere gezondheidsproblemen in een unieke alfanumerieke code vast te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk om ziekte- en sterftegegevens systematisch op te slaan, te analyseren, te interpreteren, te vergelijken en te aggregeren. Deze gegevens worden wereldwijd in verschillende landen of gebieden en in verschillende perioden verzameld en gebruikt voor zowel nationale als internationale statistieken. De ICD-10 is een belangrijk instrument voor medisch administrateurs in ziekenhuizen en andere particuliere en publieke instellingen in de gezondheidszorg. De ICD-10 is daarom onontbeerlijk voor een correcte registratie van de ICD-10 codes in de Nederlandse ziekenhuizen en wordt tevens gebruikt voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Anbieter: buecher
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
Een geschiedenis van Jezus Christus: Een hoorco...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

In zijn hoorcollege reconstrueert Etienne Vermeersch het leven van Jezus van Nazareth volgens een historisch-kritische methode. Deze bestaat uit een kritische analyse van de beschikbare bronnen en hun culturele en historische context om zo te beargumenteren wat historisch is en wat niet. Algemeen wordt aangenomen dat Jezus van Nazareth een Joodse profeet was die leefde van ca. 5 v.C. tot ca. 30 n.C. Vanaf ongeveer 28 n.C. trad hij in Galilea en Judea naar buiten als profeet. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 (of 33) n.C. door Romeinse soldaten gekruisigd. Echter, er bestaan geen strikt historische bronnen over Jezus. Met grote encyclopedische kennis, humor en eloquentie, behandelt Vermeersch de beschikbare bronnen en de meest betrouwbare getuigenissen, zoals o.a. de werken van Flavius Josephus, Paulus en de evangeliën. Bij het hoorcollege hoort een lijst van aanbevolen literatuur die wordt meegeleverd als pdf-bestand. Inhoud College 1: De basisgegevens; Hoofdstuk 1: Uitgangspunten bij historisch onderzoek, Hoofdstuk 2: De canonieke evangeliën, College 2: De historische Jezus; Hoofdstuk 3: Onderzoek naar de historische Jezus, Hoofdstuk 4: Situering van de evangelieverhalen, College 3: De Christus van het geloof; Hoofdstuk 5: Van dood en verrijzenis naar Messias en God de Zoon Hoofdstuk 6: De leer van de evangeliën en het christendom. PLEASE NOTE: when you purchase this title, the accompanying reference material will be available in your Library section along with the audio. 1. Dutch. Etienne Vermeersch. http://samples.audible.de/bk/hoac/000502/bk_hoac_000502_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
Remmerswaal, J: Groepswerk als uitdaging
77,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Veel mensen hebben beroepsmatig met groepsdynamica te maken: groepstherapeuten, maatschappelijk groepswerkers, onderwijzers, docenten en uiteindelijk ook iedere (project)manager en (team)leider. Wie met groepen werkt, kent de positieve, synergetische kenmerken van een groep, maar weet ook dat negatieve krachten binnen een groep de overhand kunnen krijgen. Die kunnen zich uiten in destructieve processen als zondebokvorming, pestgedrag, kritiekloze gehoorzaamheid, overdreven aanpassing en machtsmisbruik.Groepswerk als uitdaging beschrijft hoe deze destructieve mechanismen bij het werken met groepen kunnen worden geminimaliseerd en juist de positieve krachten van een groep kunnen worden versterkt. Groepswerk wordt gezien als een vorm van begeleiding waarbij het stimuleren en optimaal benutten van de positieve kanten van een groep centraal staan. Hierdoor zullen begeleiders bij zowel groepsleden als henzelf het beste naar boven willen halen. Om dit doel te bereiken, moeten zij bewust en methodisch te werk gaan. Naast een theoretische basis geven de auteurs hiervoor een tiental praktijkgerichte methoden. Zij vullen deze bovendien aan met een lijst van adviezen voor probleemoplossing in groepen.Dit boek vormt de afsluiting van de losbladige uitgave Werken, leren en leven met groepen. Het bevat een selectie uit de 76 artikelen die in negen jaar in het handboek zijn verschenen. Tezamen geven deze bijdragen een compleet en actueel beeld van de stand van zaken op het terrein van werken met groepen. Hierdoor vormt Groepswerk als uitdaging een unieke inspiratiebron voor iedereen die in zijn werk met groepsdynamica te maken heeft.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
Patiëntveiligheid in de Verpleegkunde
59,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Dit boek biedt de nodige basiskennis over patiëntveiligheid voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de directe patiëntenzorg. Het is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 bespreekt de systeembenadering. Waar liggen de risico's en wat kun je doen om het zelf als verpleegkundige veiliger te maken voor je patiënten? In dit deel is een nieuw hoofdstuk over Patiëntveiligheid in België opgenomen. Deel 2 geeft inzicht in het MOTTO-model (voorheen het SEIPS-model). MOTTO staat voor de structuur Mens, Organisatie, Taak, Techniek en Omgeving. Deel 3 behandelt de specifieke zorg vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld de zorg op de ok, de polikliniek, de thuiszorg en de psychiatrie. In Nederland is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de zorg veiliger te maken. De WHO heeft Patiëntveiligheid hoog op haar lijst staan omdat onveiligheid in de zorg veel schade berokkent. Het kan zelfs leiden tot overlijden en beschadiging van patiënten. Veilige zorg begint bij de directe zorg rond het bed. Voor het onderwijs aan alle zorgprofessionals zijn patiëntveiligheidscompetenties ontwikkeld die in dit boek zijn vertaald naar praktisch verpleegkundig handelen. Diverse casussen helpen dit te visualiseren. Patiëntveiligheid in de verpleegkunde is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg, zowel intramuraal (ziekenhuizen, zorginstellingen, psychiatrie) als extramuraal (huisarts, thuiszorg) of in opleiding op hbo- en mbo-niveau. Het volledige boek is ook digitaal beschikbaar met samenvattingen en toetsvragen per hoofdstuk en interessante en verdiepende links. De redactie bestaat uit: Karien den Ridder, Yvonne Tuitert, Yvonne van der Tuijn en Annelies van Bon. Aan deze druk hebben bijna vijftig professionals meegewerkt, die allen werkzaam zijn in de zorg en daar veel te maken krijgen met patiëntveiligheid in hun specifieke werkgebied. De auteurs kennen de dagelijkse werkelijkheid en zien het als een grote uitdaging hun bijdrage te leveren aan een veiligere patiëntenzorg.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
Praktische neurologie
65,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Wanneer men in de gezondheidszorg geconfron- gewogen worden en de differentiële diagnose teerd wordt met een probleem van een patiënt, is wordt ingeperkt. er in eerste instantie veelal beperkte informatie Na het afronden van de anamnese volgt een - beschikbaar. Een melding van een klacht of ver- richt klinisch onderzoek. Wanneer dit verricht is, schijnsel door de betrokkene zelf of een naaste wordt een werkdiagnose geformuleerd, die kan bevat meestal niet meer dan een indicatie van het leiden tot een directe behandeling of eerst nog tot probleem dat werkelijk speelt. Naarmate men aanvullend diagnostisch onderzoek. Veelvoor- meer ervaring heeft, zal ook deze beperkte infor- mende problemen zullen doorgaans al in de - matie tot herkenning en een gedifferentieerd plan ginfase duidelijke contouren krijgen. Een on- van aanpak van het probleem leiden. woon probleem zal tot ver in het diagnostische Wanneer een huisarts op zijn lijst ziet dat de vol- proces een uitgebreide differentiële diagnose met gende patiënt komt vanwege rugpijn, zullen de zich meeslepen. eerste gedachten uitgaan naar de meest voor de hand liggende oorzaken, maar deze eerste - dachten kunnen gekleurd zijn door recente erva- Opbouw van dit boek ringen met hetzelfde probleem bij andere pati- ten. Tendomyogene klachten door een verkeerde Vanuit bovenbeschreven gedachten is dit boek houding of door overbelasting komen natuurlijk opgebouwd.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehoren...
94,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Dit werkboek is bestemd voor kwalificatieniveau 3 en vormt een onderdeel van het leer- en vormingsgebied verzorging. Het boek volgt in zijn opbouw het bronnenboek uit de BGO-reeks Het lichamelijk functioneren, hetgeen beide boeken uitermate geschikt maakt om naast elkaar te gebruiken. De auteur van het werkboek is er in geslaagd de student een hulpmiddel aan te reiken voor het verwerken van de leerstof over anatomie & fysiologie en de student inzicht te geven in de manier waarop anatomie & fysiologie terugkomt binnen de ziekteleer. De vragen zijn afwisselend en zodanig geformuleerd dat het zelfstandig leren wordt bevorderd. Bij de beantwoording van de vragen kunnen behalve Het lichamelijk functioneren ook andere boeken worden geraadpleegd, zoals Lichamelijke gezondheidsproblematiek (BGO) en het Klein geneeskundig woordenboek (uitgave Bohn Stafleu Van Loghum). Achterin het boek is een lijst opgenomen waarin per vraag de vindplaatsen van de antwoorden staan.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
Identification Keys to the Microlepidoptera of ...
165,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Determineergids voor de kleine vlinders (Microlepidoptera) van Nederland. Beschrijft 1427 soorten en bevat handige sleutels voor het determineren van de families en soorten. De orde van de vlinders wordt vaak verdeeld in grote en kleine vlinders, respectievelijk de Macro- en de Microlepidoptera. Tot de eerste groep behoren grotere soorten, zoals dagvlinders, uiltjes en spanners. Bij de Microlepidoptera zijn de doorgaans kleinere soorten ondergebracht. De Microlepidoptera worden vaak motten genoemd, maar kleine vlinders of micro's klinkt een stuk vriendelijker. Het determineren van kleine vlinders is lastig, voornamelijk door het ontbreken van goede en toegankelijke boeken waarin alle micro's, bijvoorbeeld van Nederland te vinden zijn. Deze uitgave ontsluit de wereld van de kleine vlinders. Bevat determineertabellen, waarmee de 1427 soorten, die tot dusver in Nederland zijn gevonden, op naam kunnen worden gebracht en soortbeschrijvingen met vermelding van de vliegtijd. De tabellen, waarmee tot op de familie kan worden gedetermineerd, zijn geïllustreerd. Voor kleurenfoto's wordt verwezen naar kleinevlinders.nl. Om het gebruik van de tabellen te vergemakkelijken is een geïllustreerde, verklarende lijst van technische termen toegevoegd en een uitgebreide, geactualiseerde naamlijst van de Nederlandse micro's. De inleiding en tabel tot de families zijn tweetalig, de determinatiesleutels tot de soorten zijn in het Engels. Een handig hulpmiddel voor liefhebbers, die behalve naar de macro's ook eens naar de ecologisch boeiende kleintjes willen kijken. Hiernaast zullen ook vakmensen gebruik willen maken van dit boek. Trefwoorden: insecten, entomologie, kleine vlinders, motten, Microlepidoptera, determineren, herkennen

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot
De cel
41,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Op Schiphol landt een vliegtuig afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De politie staat klaar om een drugskoerier, een zogenaamde bolletjesslikker, in te rekenen. Hij werd op heterdaad betrapt in het vliegtuig. Zes maanden later vindt de Brugse politie in een kanaal in de buurt van Brugge het lijk van een jonge vrouw dat al enkele dagen in het water ligt. Het blijkt te gaan om een Vlaamse stewardess. Via een reconstructie van haar recente verleden legt Van In de link met het vliegtuig uit de Dominicaanse Republiek met aan boord de drugskoerier, in wiens gezelschap het slachtoffer werd gezien. Is de moord een afrekening in het drugsmilieu? Was de stewardess een handlangster van de ingerekende crimineel en moest zij uit de weg worden geruimd omdat ze te veel wist? Bij de huiszoeking in haar appartement wordt in haar computer een lijst met de namen van twaalf mannen gevonden. Van In trekt de namen na en wordt daarbij hardnekkig tegengewerkt door een van hen. Wat is het verband tussen de twaalf mensen? Worden zij afgeperst? Zijn het klanten? Het zijn zonder uitzondering mannen van aanzien die het gemaakt hebben in het leven. Het kost Pieter Van In en zijn team de grootste moeite om uiteindelijk de onthutsende waarheid bloot te leggen.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 29.11.2020
Zum Angebot